Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in All Categories  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » All Categories » Literature & Languages » East Asian » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   All Categories Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 151 to 175 of 796 results  « Back  1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13   ...32   Next »

151.  Gunsho ruij (sei, zoku, zokuzoku)
Resource type: article database
  Subject: Japanese literature -- Edo period, 1600-1868
 
Antpac Record

152.  Guo li Xinzhu shi fan xue yuan yu wen xue bao / Guo li Xinzhu shi fan xue yuan yu wen jiao yu xue xi bian yin
Resource type: serial
  Subject: Chinese language -- Study and teaching; Chinese philology
 
Antpac Record

153.  Guo li Xinzhu shi fan xue yuan yu wen xue bao / Guo li Xinzhu shi fan xue yuan yu wen jiao yu xue xi bian yin
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language -- Study and teaching; Chinese philology
 
Antpac Record

154.  Guo li Zhanghua shi fan da xue guo wen xi ji kan
Resource type: serial
  Subject: Chinese language; Chinese literature -- History and criticism
 
Antpac Record

155.  Guo li Zhanghua shi fan da xue guo wen xi ji kan
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language; Chinese literature -- History and criticism
 
Antpac Record

156.  Guo Moruo xue kan = Guomoruo xuekan
Resource type: serial
  Subject:
 
 
 
Antpac Record

157.  Guo Moruo xue kan = Guomoruo xuekan
Resource type: full-text journal
  Subject:
 
 
 
Antpac Record

158.  Guo wen xue bao
Resource type: serial
  Subject: Chinese language; Chinese literature -- History and criticism
 
Antpac Record

159.  Guo wen xue bao
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language; Chinese literature -- History and criticism
 
Antpac Record

160.  Guo zhuan yue kan
Resource type: full-text journal
  Subject: China -- Civilization; Philosophy, Chinese; Chinese literature -- History and criticism
 
Antpac Record

161.  Guo zhuan yue kan
Resource type: serial
  Subject: China -- Civilization; Philosophy, Chinese; Chinese literature -- History and criticism
 
Antpac Record

162.  Han Ying cheng yu ci dian Dictionary of Chinese idioms / Shi Zhengxin, Wang Chunjing, Zhang Jianzhong bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Dictionaries -- English; Chinese language -- Idioms; Chinese language -- Terms and phrases
 
Antpac Record

163.  Han Ying dui zhao Han yu duo yin zi xue xi shou ce bian zhe Chu Peiru, Jin Nailu yi zhe Chen Kunru, L Xinli, Liu Xin = Chinese multi-reading characters without tears / Chu Peiru, Jin Nailu Chen Kunru, Lu Xinli, Liu Xin
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Heteronyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

164.  Han yu cheng yu fen lei ci dian zhu bian Ye Zixiong fu zhu bian Wu Derun, Qiu Xuanhuang, Zhou Zhengyi bian wei Zhou Shen ... [et al.]
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

165.  Han yu cheng yu xue xi ci dian Hanyu chengyu xuexi cidian / zhu bian Wang Yaonan fu zhu bian Xu Zuyou bian zhe Cai Caibao ... [et al.]
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

166.  Han yu da ci dian Luo Zhufeng zhu bian Han yu da ci dian bian ji wei yuan hui, Han yu da ci dian bian zuan chu bian zuan
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antpac Record

167.  Han yu li ju ci dian Wang Ailu bian zhu
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Semantics -- Dictionaries; Chinese language -- Etymology -- Dictionaries; Chinese language -- Dictionaries
 
Antpac Record

168.  Han yu xue bao = Hanyuxuebao = Chinese linguistics
Resource type: serial
  Subject: Chinese language -- Study and teaching; Chinese language
 
 
Antpac Record

169.  Han yu xue bao = Hanyuxuebao = Chinese linguistics
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language -- Study and teaching; Chinese language
 
 
Antpac Record

170.  Han yu xue xi = Hanyu xuexi
Resource type: serial
  Subject: Chinese language
 
 
 
Antpac Record

171.  Han yu xue xi = Hanyu xuexi
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese language
 
 
 
Antpac Record

172.  Han yu zi yuan zi dian tu jie ben / zhu bian Xie Guanghui bian xie Xie Guanghui, Li Wenhong hui tu Chen Zheng, Chen Rong
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese characters -- Dictionaries; Chinese language -- Etymology -- Dictionaries
 
Antpac Record

173.  Han zi wen hua
Resource type: serial
  Subject: Chinese philology; Chinese language -- Etymology
 
 
 
Antpac Record

174.  Han zi wen hua
Resource type: full-text journal
  Subject: Chinese philology; Chinese language -- Etymology
 
 
 
Antpac Record

175.  Han zi yi du zi dian zhu bian Wang Xinghan fu zhu bian Shi Ruifen zhi bi Wang Xinghan ... [deng]
Resource type: reference resource
  Subject: Chinese language -- Dictionaries; Chinese language -- Heteronyms -- Dictionaries
 
Antpac Record

 
Viewing 151 to 175 of 796 results  « Back  1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13   ...32   Next »Dataset last updated on Nov 30 2015 4:25PM
Searching 92,243 titles and 123,319 links