Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Literature & Languages » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 251 to 275 of 305 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13   Next »

251.  Wen xue zuo pin ren wu ci dian ben ce zhu bian Zhu Quan
  Subject: Literature -- Dictionaries; Chinese literature -- Dictionaries; Characters and characteristics in literature -- Dictionaries
 
Antpac Record

252.  Wen yi mei xue ci dian zhu bian Wang Xiangfeng fu zhu bian Wang Shide ... [et al]
  Subject: Aesthetics -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

253.  The Wiley-Blackwell encyclopedia of eighteenth-century writers and writing, 1660-1789 Paul Baines, Julian Ferraro, Pat Rogers
  Subject: Authors, English -- 18th century -- Biography -- Dictionaries; English literature -- 18th century -- Bio-bibliography -- Dictionaries; English literature -- 18th century -- Encyclopedias
 
Antpac Record

254.  Works.
  Subject:
 
 
Antpac Record

255.  The world encyclopedia of contemporary theatre. Vol. 4, The Arab world Don Rubin, [editor]
  Subject: Theater -- Arab countries -- Encyclopedias
 
Antpac Record

256.  World poets Ron Padgett, editor in chief
  Subject: Poetry; Poets -- Encyclopedias; Poets -- Biography; Poetry -- Bio-bibliography
 
Antpac Record

257.  World press encyclopedia a survey of press systems worldwide / Amanda C. Quick, project editor
  Subject: Mass media -- Encyclopedias; Press -- Encyclopedias
 
Antpac Record

258.  Writers for young adults Ted Hipple, editor
  Subject: Young adult literature; Authors, English -- Biography -- Dictionaries; Authors, American -- Biography -- Dictionaries; Young adult literature, English -- Bio-bibliography -- Dictionaries; Young adult literature, American -- Bio-bibliography -- Dictionarie
 
Antpac Record

259.  Writers for young adults. Supplement I Ted Hipple, editor
  Subject: Authors, English -- Biography -- Dictionaries; Authors, American -- Biography -- Dictionaries; Young adult literature, English -- Bio-bibliography -- Dictionaries; Young adult literature, American -- Bio-bibliography -- Dictionaries
 
Antpac Record

260.  Xi fang wen ti xue ci dian A dictionary of Western stylistics / Hu Zhuanglin, Liu Shisheng zhu bian
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese; Style, Literary -- Dictionaries; Language and languages -- Style -- Dictionaries
 
Antpac Record

261.  Xi you ji ci dian Zeng Shangyan zhu
  Subject:
 
Antpac Record

262.  Xian dai Han yu ci ku Liang Yang zhu bian
  Subject: Chinese language -- Dictionaries; Chinese language -- Terms and phrases
 
Antpac Record

263.  Xian dai Han yu da ci dian Xiandaihanyu dacidian / [bian zuan Xian dai Han yu da ci dian bian wei hui]
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

264.  Xian dai Han yu gui fan ci, nan ci, xin ci zhu bian Ni Wenjie, Chen Mengqin
  Subject: Chinese language -- New words -- Dictionaries; Chinese language -- Vocabulary -- Dictionaries
 
 
 
 
 
Antpac Record

265.  Xian dai Han yu gui fan zi dian Xiandai Hanyu guifan zidian / shou xi gu wen L Shuxiang zhu bian Li Xingjian
  Subject: Chinese language -- Standardization -- Dictionaries
 
Antpac Record

266.  Xian dai Han yu liang ci yong fa ci dian Guo Xianzhen zhu
  Subject: Chinese language -- Quantifiers -- Dictionaries
 
Antpac Record

267.  Xian dai Han yu san yin ci ci dian Xiandai Hanyu sanyinci cidian / Wang Yyankun bian
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
Antpac Record

268.  Xian dai Han yu suo le yu ci dian Xindai Hanyu suoleyu cidian / Yuan Hui, Ruan Xianzhong zhu bian
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases; Abbreviations, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

269.  Xian dai Han yu yu fa xin xi ci dian xiang jie The grammatical knowledge-base of contemporary Chinese: a complete specification / Yu Shiwen ... [deng] zhu Lu Jianming, Guo Rui shen jiao
  Subject: Chinese language -- Grammar -- Data processing; Chinese language -- Grammar -- Dictionaries -- Data processing
 
Antpac Record

270.  Xie hou yu ci dian Wen Duanzheng, Shen Huiyun, Gao Zengde bian [xie]
  Subject: Proverbs, Chinese -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

271.  Xie hou yu da ci dian Wang Taoyu bian zhu
  Subject: Proverbs, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

272.  Xin wen xue da ci dian A dictionary of modern journalism
  Subject: Journalism -- Dictionaries
 
Antpac Record

273.  Xin Ying Han shuang jie ci dian New English dictionary with Chinese translation / zhu bian Lin Hongzhi
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

274.  Yin yong yu ci dian Zhu Zuyan bian zhu
  Subject: Quotations, Chinese
 
Antpac Record

275.  Yin yun xue ci dian zhu bian Cao Shujing fu zhu bian Xie Jifeng bian zhe Weichi Zhiping ... [et al.]
  Subject: Chinese language -- Phonetics -- Bibliography; Chinese language -- Phonetics -- Dictionaries
 
Antpac Record

 
Viewing 251 to 275 of 305 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13   Next »Dataset last updated on Nov 23 2015 2:35PM
Searching 92,038 titles and 123,098 links