Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Literature & Languages » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 251 to 275 of 293 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12   Next »

251. Xi you ji ci dian Zeng Shangyan zhu
  Subject:
 
Antpac Record

252. Xian dai Han yu da ci dian Xiandaihanyu dacidian / [bian zuan Xian dai Han yu da ci dian bian wei hui]
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

253. Xian dai Han yu gui fan ci, nan ci, xin ci zhu bian Ni Wenjie, Chen Mengqin
  Subject: Chinese language -- New words -- Dictionaries; Chinese language -- Vocabulary -- Dictionaries
 
 
 
 
 
Antpac Record

254. Xian dai Han yu gui fan zi dian Xiandai Hanyu guifan zidian / shou xi gu wen L Shuxiang zhu bian Li Xingjian
  Subject: Chinese language -- Standardization -- Dictionaries
 
Antpac Record

255. Xian dai Han yu liang ci yong fa ci dian Guo Xianzhen zhu
  Subject: Chinese language -- Quantifiers -- Dictionaries
 
Antpac Record

256. Xian dai Han yu san yin ci ci dian Xiandai Hanyu sanyinci cidian / Wang Yyankun bian
  Subject: Chinese language -- Dictionaries
 
Antpac Record

257. Xian dai Han yu suo le yu ci dian Xindai Hanyu suoleyu cidian / Yuan Hui, Ruan Xianzhong zhu bian
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases; Abbreviations, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

258. Xian dai Han yu yu fa xin xi ci dian xiang jie The grammatical knowledge-base of contemporary Chinese: a complete specification / Yu Shiwen ... [deng] zhu Lu Jianming, Guo Rui shen jiao
  Subject: Chinese language -- Grammar -- Data processing; Chinese language -- Grammar -- Dictionaries -- Data processing
 
Antpac Record

259. Xie hou yu ci dian Wen Duanzheng, Shen Huiyun, Gao Zengde bian [xie]
  Subject: Proverbs, Chinese -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

260. Xie hou yu da ci dian Wang Taoyu bian zhu
  Subject: Proverbs, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

261. Xin wen xue da ci dian A dictionary of modern journalism
  Subject: Journalism -- Dictionaries
 
Antpac Record

262. Xin Ying Han shuang jie ci dian New English dictionary with Chinese translation / zhu bian Lin Hongzhi
  Subject: English language -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

263. Yin yong yu ci dian Zhu Zuyan bian zhu
  Subject: Quotations, Chinese
 
Antpac Record

264. Yin yun xue ci dian zhu bian Cao Shujing fu zhu bian Xie Jifeng bian zhe Weichi Zhiping ... [et al.]
  Subject: Chinese language -- Phonetics -- Bibliography; Chinese language -- Phonetics -- Dictionaries
 
Antpac Record

265. Ying Han shuang jie Shashibiya da ci dian Liu Bingshan bian zuan Chu Guolei zhu bian = A Shakespeare dictionary for Chinese students / edited by Liu Bingshan with the assistance of Chu Guolei
  Subject:
 
 
Antpac Record

266. YourDictionary.com language dictionaries
  Subject: Dictionaries, Polyglot -- Computer network resources; Language and languages -- Dictionaries -- Computer network resources; Encyclopedias and dictionaries -- Computer network resources
 
Antpac Record

267. Yue fu shi jian shang ci dian zhu bian Li Chunxiang fu zhu bian Ge Jingchun ... [et al.]
  Subject: Yue fu (Chinese poetry) -- History and criticism -- Dictionaries
 
Antpac Record

268. Zang Han ci dian Xi bei min zu xue yuan Zang wen jiao yan zu bian = Rgya Bod mi mdzod / Nub-bya Mi-rigs Slob-grwa Chen-moi Bod-yig slob-dpyod Tsuu nas rtsom sgrig byas pa
  Subject: Tibetan language -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

269. Zhongguo dang dai shi ci yi shu jia da ci dian Huo Songlin zhu bian
  Subject: Poets, Chinese -- 20th century -- Dictionaries
 
 
Antpac Record

270. Zhongguo dian gu da ci dian Xin Yi, Cheng Zhiwei zhu bian
  Subject: Chinese language -- Terms and phrases -- Dictionaries; Chinese language -- Idioms -- Dictionaries
 
Antpac Record

271. Zhongguo gu dai wen xue li lun ci dian zhu bian Zhao Zecheng, Zhang Liandi, Bi Wanchen
  Subject: Authors, Chinese -- Biography -- Dictionaries; Chinese literature -- Dictionaries -- Chinese
 
 
Antpac Record

272. Zhongguo gu dai wen xue ming zhu ren wu xing xiang ci dian Han Zhaoqi zhu bian
  Subject: Characters and characteristics in literature -- Dictionaries -- Chinese; Chinese literature -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

273. Zhongguo gu dai wen xue zuo pin duo jie da ci dian zhu bian Jia Chuantang bian zhu Ma Xiangyang ... [et al.]
  Subject: Chinese literature -- History and criticism; Chinese literature -- Dictionaries
 
Antpac Record

274. Zhongguo gu dai xi qu wen xue ci dian zhu bian Deng Shaoji fu zhu bian Yao Shuyi, Wang Yongkuan
  Subject: Chinese drama -- Dictionaries
 
Antpac Record

275. Zhongguo gu dai xiao shuo ci dian zhu bian Zheng Yunbo fu zhu bian Wu Gan bian zhu Zheng Yunbo ... [deng]
  Subject: Chinese fiction -- Dictionaries
 
Antpac Record

 
Viewing 251 to 275 of 293 results  « Back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12   Next »Dataset last updated on Nov 17 2014 2:39PM
Searching 85,116 titles and 114,422 links