Header Image

Find Online Resources


Browse by Title in Reference Resources  Help with Browse by Title


public resources only Public Resources Only

Browse by Subject » Reference Resources » Philosophy & Religion » All   Help with Browse by Subject
Browse by Subject Results in   Reference Resources Show per page
UC Irvine access only  UC Irvine access only |  Open to public  Open to public |  Restricted to UCI Law  Restricted to UCI Law 
Viewing 76 to 81 of 81 results  « Back  1  2  3  [4]

76. Zhong wai zhe xue ren wu ci dian Zhang Kai, Xia Qiang zhu bian
  Subject: Philosophers -- Biography -- Dictionaries -- Chinese -- China; Philosophers -- Biography -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

77. Zhongguo ru xue ci dian Zhao Jihui, Guo Hou'an zhu bian
  Subject: Philosophy, Confucian -- Dictionaries -- Chinese
 
Antpac Record

78. Zhongguo shen hua ren wu ci dian Li Jianping zhu bian
  Subject: Mythology, Chinese -- Dictionaries
 
Antpac Record

79. Zhongguo yuan shi zong jiao bai ke quan shu Zhongguo yuanshi zongjiao baike quanshu / Zhongguo yuan shi zong jiao bai ke quan shu bian zuan wei yuan hui [zhu bian Yang Xuezheng]
  Subject: China -- Religion -- Encyclopedias
 
Antpac Record

80. Zhonghua lun li dao de ci dian zhu bian Jia Chongji, Yang Zhiwu
  Subject: Ethics -- China -- Dictionaries
 
Antpac Record

81. Zhu zi bai jia da ci dian Feng Kezheng, Fu Qingsheng zhu bian
  Subject: Philosophy, Chinese -- Encyclopedias
 
Antpac Record

 
Viewing 76 to 81 of 81 results  « Back  1  2  3  [4]Dataset last updated on Oct 20 2014 7:46PM
Searching 84,267 titles and 113,326 links